Tento ?lánek vznikl ve spolupráci s kolegou Michalem Bedná?em z Trainmanie.
 
Výhybky s novým typem p?estavník?, které je možné odmontovat od výhybky a instalovat je na libovolnou její stranu, byl p?edstaven jako novinka BerlinerTTBahnen v katalogu na rok 1976. Díky této možnosti bylo možno instalovat výhybky p?ímo za sebe a nebylo nutné mezi n? na zhlavích používat krátké vložené koleje, viz schéma z katalogu - obrázek 1. P?estavník byl k výhybce p?ichycen jedním šroubkem zhruba v polovin? své délky, na konci se pak opíral o prodloužený pražec.
K dispozici jsou dv? varianty p?estavník?, a to jak s koncovým vypínáním a zp?tným hlášením, tak bez nich. Provedení je rozpoznatelné na první pohled. U první varianty jsou na užším konci p?estavníku dva m?d?né plíšky – kontakty zp?tného hlášení. Tyto p?estavníky jsou konstruovány tak, aby v aktuální poloze mohly teoreticky z?stat pod trvalým nap?tím. St?ední p?ívod k cívce je odpojen (tedy m?l by být) a proud je veden do kontaktu zp?tného hlášení, p?es který m?že být v p?ípad? pot?eby napájena kontrolka polohy výhybky.

B?hem historie došlo samoz?ejm? i k vývoji vlastního p?estavníku, n?které drobné zm?ny jsou patrné i navenek, v?tšina jich byla ale skryta uvnit?. Týkaly se p?edevším zp?sobu ?ešení koncového vypínání cívek a hlášení, konkrétn? jsou mi známy 3 verze, z nichž jedna má dv? podobné varianty. Pouze pro zajímavost uvedu, že jedna z t?chto verzí m?la vnit?ní komponenty p?evážn? kovové! Je ale pon?kud diskutabilní, zda se tímto postupným vývojem vlastnosti koncového hlášení zlepšovaly nebo zhoršovaly.

1.jpg

 

Dob?e použitelný je tento p?estavník i dnes, v dob? profilového kolejiva. Délka pohybu o?ka p?estavujícího spojovací ty? je vhodná i pro pohon profilových výhybek TT, jazyky doléhají v obou polohách k opornici. Je však nutno zd?raznit, že p?estavník je možné použít pouze u výhybek s d?lenými jazyky, což jsou: jednoduchá výhybka EW1 (83321/83322), oblouková výhybka (83361/83362) a dvojitá k?ižovatková výhybka (83300). Týká se to samoz?ejm? i jejich brunýrovaných a stavebnicových verzí.

Relativn? malá výška p?estavníku umož?uje jeho snadnou montáž pod základní desku kolejišt?. Možností upevn?ní je de facto p?t - p?ichycení šroubky p?es o?ka, suchým zipem, oboustrannou páskou, sadou BTTB pro montáž vzdáleného pohonu, nebo prost? p?ilepením. U všech variant je však nutno si pohrát s p?esností, aby v obou polohách jazyky doléhaly spolehliv? k opornici. P?enos pohybu z p?estavníku na výhybku je ?ešen následovn?: P?estavníky jsou p?ichyceny pod výhybkou pod základní desku stanice, v níž je otvor velký zhruba 10 x 5 mm (i s rezervou). Otvorem prochází do dírky ve spojovací ty?i výhybky zkrácený trn (t?eba špendlík). Ten vychází z plastového hranolku p?ilepeného na posuvném o?ku p?estavníku, jak ukazuje obrázek 2. Hranolek je lepší na koncích zúžit, aby nenarážel do vnit?ních st?n drážky p?estavníku, protože posun o?ka probíhá po kruhové dráze (i když neznateln?). Hranolek nesmí být zbyte?n? silný, aby nedrhnul o základní deku kolejišt?. Pokud se však stane, že vy?nívá nad plochu, která se bude p?ipev?ovat na desku, sta?í provést „nastavení“ pomocí vložek, sílá záleží na konkrétním p?ípadu. Tento p?ípad je vid?t na levém p?estavníku na obrázku 3. Je však nutno dbát na to, aby byl trn dostate?n? dlouhý a i po dodate?ném vyložení dosáhnul do otvoru ve spojovací ty?i výhybky. Proto je dobré trn zkrátit až po finálním osazení a vyzkoušení správné funkce p?estavníku, tedy hlavn? doléhání jazyk?.

2.jpg
    
P?i nedostatku místa je možné použít p?estavník i obrácen?, tedy dnem dol? a pooto?ený o 90°. Pak je nutné odstranit kolí?ek pro ru?ní p?estavování a v míst? jeho p?vodní pozice op?t upevnit trn. Nyní nám pro p?estavování jazyk? výhybky místo pohybu o?ka poslouží celá dráha vlastního pohybu jádra v elektromagnetu. Je delší, ale dá se ?áste?n? zkrátit mírn? šikmým umíst?ním p?estavníku v??i p?í?né ose koleje. Obrázek 3 ukazuje ob? možnosti p?ipevn?ní trnu. Propíchnutí je jednoduché. Sta?í nad plamenem nah?át špendlík a propálit si cestu plastem. Pokud v otvoru špendlík necháme, po vychladnutí je v hranolku celkem dob?e fixován. Pro jistotu je možné jej zajistit ješt? kapkou vte?inového lepidla.
3.jpg
  
Firma BTTB vyráb?la i sadu pro montáž p?estavníku mimo výhybky, viz. obrázek 4. Skládala se z pomocného táhla, drátu, dvou držák? p?estavníku, dvou vrut? a imitace elektromotorického p?estavníku, který se p?ipev?oval k vlastní výhybce. Umož?ovala umístit p?estavník vedle výhybky v n?kolika vzdálenostech, mimo jiné i za další kolejí, p?ípadn? pod základovou desku. I tuto sadu by bylo možno použít pro pohon profilových výhybek.
4.jpg
    
Spolehlivost p?estavník? je z pohledu p?estavování (bez použití ohlas?) dobrá. Po 12 letech provozu na kolejišti Trainmania ve stanici Rohov zatím nebylo nutno ani jeden vym?nit. M?že se ob?as stát, že typ se zp?tným hlášením nep?jde p?estavit. V?tšinou jen pom?že (pokud není zp?tné hlášení použito) spojit kostru s ob?ma kontakty hlášení. Tím se ovšem zamezí i koncovému vypínání, takže takto upravený p?estavník nesmí být trvale napájen. Je nutno použít pouze mžikového spínání, jinak dojde ke spálení elektromagnetu a p?estavník se m?že vyhodit.
Ob? výše uvedené varianty použití p?estavník? BTTB jsou použity na kolejišti Trainmania, dlouhodob? testovány v provozu a dá se ?íci, že jsou použitelné a spolehlivé. Samoz?ejm? vše záleží na p?esnosti p?i montáži.
 
Co se tý?e spolehlivosti p?estavník? z pohledu využitelnosti zp?tného hlášení a koncového vypínání, jsou zkušenosti získané p?i provozu kolejišt? "Skalice" vícemén? negativní. Základní elektronika kolejišt? detekovala u všech p?estavník? ve skrytém nádraží z ohlas? jejich stav (ve skute?nosti byly použity oba dva ohlasy každého p?estavníku a porovnávaly se) a tuto informaci dále zpracovávala. Veškeré kolizní stavy p?estavník? (odpojeny oba nebo zapojeny oba ohlasy sou?asn?) byly u konkrétního p?estavníku signalizovány (což se ale d?lo velice ?asto). Nadstavbou elektroniky byl automat pro bezobslužný provoz kolejišt?. Ukázalo se ale, že nejslabším ?lánkem všeho jsou práv? p?estavníky, resp. jejich ohlasy.
Protože jsem vtipn? využil onoho teoretického p?edpokladu, že je možné p?estavníky nechat pod trvalým nap?tím a spoléhat na koncové vypínání, bylo mi záhy samotnými p?estavníky, jež odkrá?ely do v?cných loviš?, dokázáno, že tento p?edpoklad je zásadn? mylný!
I když jsem je nadále napájel pouze mžikovým proudem, koncové hlášení bylo stále nevy?erpatelným zdrojem poruch a následných výpadk? automatu. Obzvlášt? po p?evozech kolejišt? na výstavy si p?estavníky rády postavily hlavu a zlobily.
?asem jsem se tedy rozhodl k radikálnímu ?ešení, které se p?estavník? BTTB týkalo vlastn? jenom tak, že byly z kolejišt? definitivn? odstran?ny a nahrazeny.
     
Obecn? lze tedy ?íci, že p?estavníky jsou použitelné a spolehlivé za p?edpokladu, že nevyužíváme jejich ohlasy pro ?ízení jakékoliv návazné elektroniky. Navíc nemají v oblib? cestování a související ot?esy kolejišt?, zp?sobené dopravou. Pro jejich ovládání je nutné používat pouze mžikový proud (bez ohledu na to, zda mají ?i nemají koncové vypínání), p?ipojení k trvalému nap?tí je kone?né a pro p?estavník vražedné.