Když m? koncem roku oslovil Filip Schneck Marek, zda bych se mu nemohl podívat na objektiv fotoaparátu, protože se mu prý n?jak zasekl a nejde zaost?ovat, bral jsem to jako zajímavou výzvu.
 
N?kte?í kamarádi, kte?í u toho byli, to mohli považovat za vtip, ale já v?d?l, že to myslí vážn?.
Už více jak p?ed rokem jsem se mu pokoušel opravit jiný poškozený objektiv. Protože se tehdy jednalo o uraženou ?ást závitu, kterým se objektiv p?ipev?uje k fotoaparátu, a to opravit nešlo, bylo dohodnuto, že použijeme díl z jiného nepoužívaného. Tehdejší akce dopadla úsp?šn? a tak Filip v?d?l, do ?eho jde.
  
Objektiv jsem doma za?al opatrn? rozebírat, až jsem kone?n? p?išel na to, jak se do n?ho dostat. Ale záhy jsem narazil na velký problém. Vzhledem k velikosti (p?esn?ji spíše tit?rnosti) šroub? se mi u jednoho obzvlášt? dob?e utaženého poda?ilo strhnout v hlavi?ce k?ížovou nutu. To se mi poda?ilo vy?ešit napilováním nové, ale zabralo to pom?rn? dost ?asu. Nicmén? jsem zvít?zil a šroub povolil.
Pokra?oval jsem v demontáži a hromada vydolovaných dílk? p?ede mnou na stole se zv?tšovala.
A když už jsem myslel, že to jist? a klidn? rozeberu, najednou se mi zbytek objektivu v ruce rozsypal na nevzhlednou kupu. Takže jsem p?es hodinu laboroval, jak to p?íjde dohromady. P?iznám se, že ani nevím, kolikrát jsem to pokusn? sestavil a rozebral, ale metodou pokus a omyl se mi ta sypaná ?ást poda?ila dát dohromady.
Dosazení díl?, které jsem sám cílen? demontoval, už mi v podstat? nep?sobilo v?tší problémy. Objektiv jsem na konec dal do po?ádku a možná mi to nebudete v??it, ale ono i to zaost?ování už fungovalo.
Myslel jsem, že už je tím vše hotovo, ale byl to omyl. V ur?itém úhlu jsem si všiml, že jsem na ?o?ce nechal sv?j nádherný podpis - otisk pachatele. A jako naschvál byl práv? z té vnit?ní strany.
  
Takže druhý den jsem objektiv rozebral znovu a všechny ?o?ky po?ádn? vy?istil. A p?i montáži jsem si dával pozor, abych na n? náhodou nesáhl a neušpinil je.  
  
Filip byl nadmíru spokojen a já byl rád za další zajímavou zkušenost, která se mi možná i v železni?ním modelá?ství n?kdy hodí. Smile 
 
1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg