V ?lánku Úprava sp?áhla pro Brejlovce Kuehn jsem se zabýval nedostatkem kinematiky u tohoto modelu a popisoval úpravu sp?áhla, která tento problém dokáže odstranit.
Popisoval jsem úpravu tak, jak byla realizována na dvou vzorcích sp?áhla Kuehn. Model s takto upravenými sp?áhly jsem provozoval na všech výstavách po zbytek roku 2012 bez jediného problému. Každopádn? ale tento zásah, tak jak byl u vzork? realizován, byl pom?rn? náro?ný na p?esnost a ani následné p?ípadné dolad?ní vodorovné polohy sp?áhla nebylo nejjednodušší.
   
Protože jsem pot?eboval upravit sp?áhel vícero, p?emýšlel jsem, jak by se to dalo vy?ešit, aby to šlo lépe. Postupn? se mi poda?ilo vymyslet p?ípravek, který by mi umožnil sp?áhla vrtat bez složitého m??ení a sou?asn? zajiš?oval p?esnou polohu otvoru, takže pak byla všechna upravená sp?áhla stejná.
Navíc jsem našel vhodn?jší materiál místo p?vodn? použité plastové bužírky navlékané na provle?ený drát, a to mosaznou trubi?ku o vn?jším pr?m?ru 1 mm. A ve výsledku není ani nutné ladit vodorovnou polohu sp?áhla, protože ta je již dána.
Drobné úpravy vyplynuly i u tvaru m?d?ného drátku zajiš?ujícího t?mínek sp?áhla pro jeho snadn?jší a spolehliv?jší upevn?ní na sp?áhlo. 
1.jpg
  
Vzhledem k tomu, že jsem schopen pom?rn? snadno provád?t opakovan? tuto úpravu, nabízím možnost jejího provedení i pro další modelá?e. Sp?áhlo se jednoduše nacvakne do šachty a je hotovo.
 
Takto upravená sp?áhla jsou dostupná v prodejn? TT modelá? - Váš TT specialista, konkrétn? je naleznete zde.