D?íve popsaný princip st?ed?ní sp?áhla vlascem jsem se rozhodl využít i pro úpravu modelu Rosni?ky T334.0 od Tilliga.
D?vodem bylo to, že nové sp?áhlo upevn?né v podvozku bylo pevné a p?i provozu na kolejišti mi tato skute?nost p?sobila problémy, p?i jízd? lokomotivy s delšími dvouosými vozy na kolejivu o polom?ru 286 mm docházelo k vykolejení t?chto voz?.
   
Použil jsem originální sp?áhlo pro tuto lokomotivu. Hrany držáku u paci?ek jsem opatrn? od?ezal, kulatou díru mezi paci?kami lehce protáhl pilníkem a paci?ky v ploše mírn? p?ebrousil tak, aby se sp?áhlo v originálním upevn?ní podvozku lehce natá?elo. Do držák? sp?áhel od paci?ek navrtal vrtá?kem (o pr?m?ru 0,5 mm) podélný otvor, do kterého jsem zalepil vlasec.
1.jpg
     
Na bocích držáku jsem odstranil kousky plastu a v pluhu jsem rozší?il otvor pro sp?áhlo. Do spodního krytu podvozku jsem musel vyvrtat v podélné ose otvor pro ukotvení vlasce. Tam je silon zasunut v délce asi 5 mm. Hrany ?ásti podvozku, kde se o n?j silon otírá, jsem zaoblil, aby se sp?áhlo s vlascem mohlo voln? natá?et a vracet.
2.jpg 3.jpg
  
Takto upravený model funguje již naprosto spolehliv? a oblouky o polom?ru 286 mm i s dlouhými dvouosými vozy zvládá bez problém?. Náklady a zásahy do modelu jsou minimální na rozdíl od úprav pomocí sady ?. 139 od Peho. Smile