Když jsem v lednu 2005 za?al pracovat na ?lánku pojednávajícím o sp?áhlech používaných ve velikosti TT, ani ve snu m? nenapadlo, co z toho nakonec bude. A protože v té dob? ani neexistovaly tyto stránky, dovolím si znovu po šesti letech se k tomuto tématu vrátit. Smile  
Dlužno podotknout, že nápad na sepsání ?lánku jsem dostal p?i ?tení ?lánku "Sp?áhlo LOCO" na stránkách Trainmania ze 7. ?ervna 2004.
    
V p?vodním ?lánku s názvem "Sp?áhla v modelové velikosti TT" (zve?ejn?ném na Trainmanii 15. prosince 2005) jsem mimo jiné popsal a zhodnotil všechna mn? tehdy známá sp?áhla. V té dob? jsem ani netušil, že p?ibližn? p?l roku na to p?ivede firma Tillig do sv?ta úpln? nové sp?áhlo, které bude pro mnoho modelá?? znamenat zásadní zm?nu. Mimochodem, p?i zp?tném pohledu pak tento ?lánek m?že p?sobit i jako ur?ité historické ohlédnutí za v?cmi pomíjejícími.
S po?átkem využívání kinematik u model? Tillig (zhruba od roku 2000) jsem za?al narážet (a nejen já) na problémy se spolehlivostí stávajících sp?áhel v kinematikách a se špatnou funk?ností kinematik p?i použití t?chto starých, by? pon?kud pro šachty kinematik upravených sp?áhel. Byl jsem nucen klást si zásadní otázku, zda toto zlepšení (myšleno nasazování kinematik na modely) není vlastn? krokem nazp?t. O t?chto problémech se zmi?uji v ?lánku a mimo jiné o nich pojednává i ?lánek "Sp?áhlo Tillig" uve?ejn?ný 14. února 2005 kolegou Michalem Bedná?em z Trainmanie.
Osobn? jsem se pokoušel o nalezení zp?sobu, jak uvedené nedostatky týkající se špatného sp?ahování a rozp?ahování t?chto sp?áhel odstranit. Nápad nakonec p?išel. Jednalo se o um?lé sklon?ní vlastního sp?áhla mírným obroušením držáku zasouvaného do šachty kinematiky a zafixováním kapkou Herkulesu. Vlastnosti se trochu zlepšily, ale kinematiky se sp?áhly ani nadále nepracovaly, jak by m?ly. A úpravy by byly p?i v?tším po?tu upravovaných sp?áhel pom?rn? náro?né, takže to nebyla ideální cesta.
     
Pan David Petržilka zve?ejnil na Trainmanii 12. ?ervna 2006 ?lánek "Sp?áhlo Fleischmann N na vozidlech TT" a ukázal tak jeden z možných zp?sob? ?ešení.
    
Zhruba v polovin? roku 2006 se u nov? dodávaných model? firmy Tillig za?alo objevovat nové sp?áhlo Tillig (zprvu pouze ve verzi do šachet kinematik). Jemu byl v?nován ?lánek "Nové sp?áhlo Tillig" zve?ejn?ný na Trainmanii 19. zá?í 2006. A postupem ?asu se objevily i verze pro upevn?ní na perko, do podvozkových šachet ?i na podvozky lokomotiv. Zde je nutné uvést, že p?estože u verze do kinematik znamenalo nové sp?áhlo velký skok dop?edu (by? i n?jaký ten drobný nedostatek m?lo), naproti tomu nové sp?áhlo pro upevn?ní na perko s sebou p?ineslo v podstat? samá negativa. Výškov? nestabilní sp?áhla se špatn? sp?ahovala, vzdálenost mezi vozy se o hodn? zv?tšila, p?i sunutí docházelo k zasekávání ve výhybkách... A pevné sp?áhlo na lokomotivy nebylo úpln? do?ešeno, protože p?i jízd? lokomotivy s delšími dvouosými vozy na kolejivu o polom?ru 286 mm docházelo k vykolejení t?chto voz?. 
Již zmín?ným drobným nedostatkem nového sp?áhla bylo opomenutí vzájemné výškové fixace dvou sp?áhel proti sob?, což m?že v provozu p?sobit problémy. Paradoxn? ve verzi pro lokomotivy (s krátkým i dlouhým držákem i ve verzi pro "Sergeje") mají sp?áhla drobnou paci?ku, která je proti sob? vzájemn? výškov? fixuje. V provozu je ale žádoucí, aby fixaci m?la ob? sp?ažená sp?áhla.
?ešení problému se záhy objevilo v podob? dopl?ku z leptaného plíšku od n?mecké firmy Digitalzentralle.
 
Ohledn? r?zných možností využití sp?áhla pro "Sergeje" (kat. ?. 08845) na starších vozidlech vlastní i tovární výroby sepsal Honza Toufar (za asistence Michala Bedná?e a Ji?ího Toufara) ?lánek "?ešení sp?áhel pro podvozková vozidla TT" celkem v šesti dílech (odkazy na jednotlivé ?ásti ?lánku: 1., 2., 3., 4., 5. a 6.), které byly uve?ejn?ny v pr?b?hu b?ezna a dubna 2009 na sránkách Klubu modelá?? železnic Brno I.      
      
Už v roce 2004 byla (po dvouletém vývoji) modelá?ské ve?ejnosti p?edstavena kinematika firmy Peho. Práv? v souviskosti s postupným rozširováním nových sp?áhel a využíváním kinematik v provozu, kdy naráželo mnoho modelá?? na pot?ebu úprav starších model? formou dopln?ní kinematiky za nep?íliš ideální upevn?ní sp?áhla pomocí perka, se kinematiky Peho u nás dostaly do širšího pov?domí. Jsou vyráb?ny ve dvou variantách (delší s pružinkou a kratší s magnetem). A pro p?ípady, kdy je kinematika pro instalaci do modelu dlouhá, se vyrábí i oto?né šachty op?t ve dvou verzích (delší s magnetem a kratší s plastovými pružnými segmenty). Firma dodává i konverzní sady pro jednotlivá vozidla v?etn? dalších pot?ebných dopl?k? (p?ípadn? montážních pom?cek) a dále i vlastní sp?áhlo.
  
Ohledn? použití sp?áhel Tillig, využití kinematik Peho na vozidlech a souvisejících záležitostech pojednává ?lánek "Sp?áhla pro vozy a lokomotivy TT", zve?ejn?ný na stránkách LokoPin 7. ?íjna 2007. Jeho text je i nadále autorem pr?b?žn? dopl?ován.  
      
Na podzim roku 2007 firma DK - Model uvedla na trh svoje leptané stavebnice kinematik v inovované podob? s normovanými šachtami sp?áhla (p?vodní verze kinematik jsem popisoval v p?vodním ?lánku na str. 14). Kinematiky se vyrábí ve verzi vn?jší nebo vnit?ní. Recenze t?chto kinematik vyšla na stránkách MOJETT 27. dubna 2010 pod názvem "KKK od DK".
   
Reakcí firmy Kuehn na nové sp?áhlo od Tilliga bylo vytvo?ení tak?ka identického (a samoz?ejm? pln? kompatibilního) sp?áhla, které je navíc dopln?no již z výroby paci?kou pro výškovou fixaci sp?áhel v??i sob?. Toto sp?áhlo bylo uvedeno na trh koncem roku 2009 a je vyráb?no pouze ve verzi do šachty.
 
Pro úplnost uvedu, že zhruba v roce 2010 za?ala firma Roco vybavovat svoje modely v TT sp?áhlem Fleischmann (p?vodn? ur?eném pro modelovou velikost N), ovšem tentokrát již pod zna?kou Roco
    
6. ledna 2011 se na MOJETT objevil ?lánek "Leptané pojistky proti rozpojování sp?áhel Tillig", kde byl p?edstaven podobný leptaný dopln?k ke sp?áhlu Tillig z dílny kolegy Twyggyho - Top Class Model.
 
V zá?í 2011 p?edstavila firma SDV Model plastovou stavebnici kinematiky. Zkušenosti z její stavby naleznete v ?láncích "Stavebnice kinematik SDV model" ze 2. zá?í 2011 a "Sestavení kinematik SDV podruhé" z 26. listopadu 2011, obojí na webu MOJETT.
   
Drobné komplikace p?i použití sp?áhel Kuehn v šachtách Peho a jejich ?ešení popsal kolega Michal Bedná? v ?lánku "Sp?áhlo Kuehn a šachta Peho" uve?ejn?ném 6. b?ezna 2012 na Trainmanii.
 
?ešení již d?íve uvedeného problému nového pevného sp?áhla Tillig na lokomotivách (kdy docházelo p?i jejich jízd? s delšími dvouosými vozy na kolejivu o polom?ru 286 mm k vykolejování t?chto voz?) jsem popsal v ?lánku "St?ed?ní sp?áhla vlascem", který jsem zve?ejnil 18. kv?tna 2012.
   
V souvislosti s problémy funkce kinematiky na modelech Brejlovc? od firmy Kuehn p?i pr?jezdu oblouky o polom?ru 286 mm s p?ipojenými vozidly jsem 5. srpna 2012 zve?ejnil pojednání "Úprava sp?áhla pro Brejlovce Kuehn", kde jsem popsal jednoduchou úpravu sp?áhla, která tento funk?ní nedostatek ryze ?eské lokomotivy odstra?uje.
V ?lánku "Úprava sp?áhla pro Brejlovce Kuehn (2.)" jsem 15. dubna 2013 popsal zjednodušení pro opakovanou úpravu sp?áhel a nabídl i možnost realizace této úpravy p?ípadným zájemc?m.
  
D?íve uvedený princip st?ed?ní sp?áhla pomocí vlasce jsem využil i pro "Úpravu upevn?ní sp?áhla na Rosni?ce" v textu z 26. ?ervna 2013.  
    
Lze konstatovat, že od zpracování p?vodního ?lánku o sp?áhlech nastalo mnoho, ?ekl bych, až p?evratných zm?n, které postavily mnoho modelá?? velikosti zlatého st?edu p?ed rozhodování, zda používat nová nebo stará sp?áhla.
       
I já osobn? jsem stál p?ed tímto rozhodováním. Ovšem, když jsem vyzkoušel nová, tak mi bylo v podstat? jasné, jaká je ta správná cesta. Zvolil jsem nová a rozhodn? nelituji, i když pen?ženka zpo?átku pon?kud zasténala.
Se starými sp?áhly bych jenom t?žko mohl využívat komfortu funk?ních rozp?ahova?? a spojení vozidel tém?? nárazník na nárazník. 
Když jsem po ov??ení p?i provozu na kolejišti sp?áhla postupn? doplnil výše uvedenými plíšky, ?ímž mi odpadly problémy s ob?asným rozpojením soupravy (což mi p?sobilo p?i pln? automatickém provozu kolejišt? na výstavách komplikace), dosáhl jsem navíc spolehlivosti spojení vozidel tak?ka 100%.
 
Na druhou stranu se ale v této oblasti naskytly do té doby netušené možnosti. Volba výb?ru typu sp?áhel (nap?íklad jako ve velikostech H0 nebo i N) není již jenom otázkou p?edstav (pravda, je sice oproti H0 pon?kud skromn?jší, ale lepší n?co než nic), ale je to realita. Podobn? už si nikdo nemusí lámat hlavu s upevn?ním sp?áhel, sta?í si vybrat (i zaplatit, samoz?ejm?).
 
Co ?íci záv?rem? Bývá zvykem hodnotit, ale to nebylo mým cílem, pouze jsem cht?l popsat situaci. Hodnocení a? si ud?lá každý sám za sebe. Je to jeho vlastní rozhodnutí, stejn? jako peníze, za které si vlá?ky po?izuje.Smile
    
Jsem moc rád, že firma Tillig nakonec upustila od realizace nového sp?áhla, které p?edstavila ve svém novinkovém katalogu roku 2003 (i když p?vodn? se jím zabývala firma BTTB už n?kdy kolem roku 1990 - zmi?ováno ve ?lánku na str. 9), protože to by pak nejspíš všechno dopadlo úpln? jinak.
sprahlo_2003.jpg
  
Poznámka: o záležitostech kolem vývoje nového sp?áhla (Tillig) pro krátké spojení a dalších souvislostech píše na svých stránkách Michael Houben.